Kérdésed van? kapcsolat@tarsasbolt.hu | Tel.: 20-775-26-21

Nincs termék a kosárban

Kezdő / Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

A megadott adatokat Horváthné Török Adrienn ev. kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Adataidat harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki azt semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adataid kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek, gépi feldolgozás során a 1998. évi VI. törvény megfelelően járunk el.

Az információk tulajdonjoga

Kijelentjük, hogy Horváthné Török Adrienn ev. birtokolja az oldalainkon látható információkat.

A szolgáltató neve: Horváthné Török Adrienn, ev.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: kapcsolat@tarsasbolt.hu

A szolgáltató adószáma: 67377606-1-31

A szolgáltató telefonszáma: +36 (20) 775 26 21

 

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve: MikroVPS Kft.

A tárhely-szolgáltató címe: 1096 Budapest, Sobieski János utca 19-21/A.

A tárhely-szolgáltató e-mail címe: support@mikrovps.hu

A tárhely-szolgáltató weboldala: www.mikrovps.hu

A www.tarsasbolt.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük. Aki webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

Horváthné Török Adrienn ev. (2500 Esztergom, Kölcsey u. 12 / A. a továbbiakban: Eladó, Adatkezelő), mint Adatkezelő, ezen adatkezelési tájékoztató tartalmát magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az Adatkezelő szolgáltatásával, a webáruház működtetésével kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek. Az adatok kezelésekor az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok figyelembe vételével  járunk el, különösen tekintettel az alábbiakra:

Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;

Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;

Az 2001. évi CVIII, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény;

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;

Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény;

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a www.tarsasbolt.hu webáruházból rendelt termék megrendelése során megadott és a weboldal üzemeltetői („Adatkezelő”) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatároz. Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét az oldalon vagy az oldal közvetítésével.

A tarsasbolt.hu által forgalmazott termékek megrendelése esetén olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadók. Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

A felhasználói megrendelés során megadott adatok közül kizárólag a név és az e-mail cím tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím valós) személyes adatnak. A weboldal használata során az Adatkezelő részére tárhely szolgáltatást nyújtó szolgáltató tudomására juthatnak bizonyos, a felhasználó Internet használatával kapcsolatos adatok (pl. IP-cím stb.), amelyet az Adatkezelő nem kezel; ebben a körben a mindenkori tárhely-szolgáltató adatkezelési irányelvei irányadóak.

Az adatkezelés jogalapja

A webáruház felhasználói önkéntesen hozzájárulnak az webáruház használata során közölt személyes adatainak felhasználásához, kezeléséhez. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása illetve a 2011. évi CXII. Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez

A felhasználó megrendeléskor hozzájárul, hogy az Adatkezelő megrendeléshez kötelezően előírt adatait kezelje.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. A Felhasználó a személyes adatainak törlését, vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti:

E-mailen: kapcsolat@tarsasbolt.hu

Postai úton: 2500 Esztergom, Kölcsey F. u. 12 / A I. / 2.

A Felhasználó kérésére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül írásos választ adni a felhasználónak. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve módosítását.

Szolgáltató tiszteletben tartja és megóvja a személyes adatokat. A Szerződő adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Szolgáltató a Szerződő adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt. A Szolgáltató a Szerződő adatit a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrzi meg.  A számviteli törvény által meghatározott kötelezettségek teljesítéséhez nem szükséges adatok a szerződés lejárta után legkésőbb 30 napon belül megsemmisíti.

Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos megőrzéséért, de nem vállal felelősséget természeti csapás, bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból bekövetkező adatvesztésért, megrongálódásért vagy illetéktelen személyek általi hozzáférésért.

Jogorvoslat

Felhasználó/Szerződő a jogainak megsértése esetén Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Hírlevél:

A felhasználó bármikor kérheti adatai törlését hírlevél levelező listánkról a hírlevél végén található Leiratkozom linkre kattintva, illetve

E-mailen: kapcsolat@tarsasbolt.hu

Postai úton: 2500 Esztergom, Kölcsey u. 12 / A I. / 2.